Splošni pogoji za naročnike (fizične in pravne osebe) tiskanih edicij in nerevijalnih produktov AM Ljubljana, d. o. o.

I. Splošne določbe

 1. AM Ljubljana, d. o. o. (v nadaljevanju AML) izdaja tiskane edicije (revije, revijalne priloge, posebne revijalne izdaje), ki jih je možno kupiti v prosti prodaji ali se nanje naročiti.
 2. Na tiskane edicije se lahko naročijo fizične in pravne osebe.
 3. Revije ponujajo različne možnosti sodelovanja bralcev: nagradne križanke, nagradne igre, natečaje, projekte in druge možnosti sodelovanja pri nastajanju posamezne edicije. Pravila nagradnih iger in drugih oblik sodelovanja niso predmet teh splošnih pogojev.

II. Opredelitev pojmov

 1. Tiskana edicija – tedenska, štirinajstdnevna, mesečna ali dvomesečna revija.
 2. Tednik – revija, ki izhaja enkrat tedensko.
 3. Štirinajstdnevnik – revija, ki izhaja vsakih štirinajst dni.
 4. Mesečnik – revija, ki izhaja enkrat na mesec.
 5. Dvomesečnik – revija, ki izhaja vsaka dva meseca
 6. Revialna brezplačna priloga – brezplačna tiskana edicija, priložena reviji.
 7. Plačnik – fizična ali pravna oseba, ki se prek katerega koli prodajnega kanala naroči na eno ali več AML edicij. UPN(Univerzalni plačilni nalog) z zaračunano naročnino plačnik prejema po pošti in jih redno ter v roku plačuje. Če je plačnik hkrati tudi naročnik, naročene edicije prejema na želeni naslov. V primeru, da je plačnik fizična ali pravna oseba, ki sama ne prejema revije, plačuje le UPN za naročnino naročnika revije.
 8. Naročnik – fizična ali pravna oseba, ki prejema časopis na podlagi naročniškega razmerja. Če naročnik ni hkrati tudi plačnik, sam ne prejema UPN za naročnino, temveč UPN za naročnino njemu dostavljenih izvodov prejema in plačuje plačnik.
 9. Naročnina – nadomestilo za prejemanje naročene tiskane edicije na želeni naslov. Cene naročnin so objavljene na spletni strani http://www.adriamedia.si/naroci-revijo/  Naročnina se zaračunava v začetku obračunskega obdobja za celotno obračunsko obdobje.
 10. Prodajni kanali – naročnik se lahko na tiskane edicije AML naroči prek različnih prodajnih kanalov, in sicer prek interneta, po elektronski pošti, prek telefona, s poslano naročilnico ali s pismom, poslanim po pošti.
 11. Splošni pogoji so objavljeni na tej spletni strani in na sedežu AML, Oddelek za naročnine, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.
 12. Naročilnica je obrazec dostopen na spletni strani www.adriamedia.si/naroci-revijo/ ali dopis z enakim naslovom in naslednjimi podatki:
 • katero edicijo naročnik oz. plačnik naroča,
 • čas naročniškega razmerja (tedniki in štirinajst dnevniki najmanj pol leta, mesečniki, dvomesečniki in trimesečniki najmanj eno leto),
 • ime in priimek oz. podjetje naročnika in plačnika ter označbo teh položajev,
 • naslov oz. sedež in poslovni naslov pravne osebe plačnika,
 • naslov oz. sedež in poslovni naslov pravne osebe naročnika,
 • e-poštni naslov plačnika in naročnika,
 • kontaktna telefonska številka plačnika in naročnika,
 • oznako, če gre pri naročilu za darilo,
 • davčna številka plačnika v primeru naročnine z darilom,
 • način plačila,
 • izjavo, da soglaša s temi splošnimi pogoji prodaje.

S podajo naročilnice naročnik oz. plačnik prejme UPN, s plačilom katerega nastane naročniško razmerje. Pri naročilu z dopisom je možno plačilo naročnine samo po položnici, pri čemer lahko z naročilnico naročnik oz. plačnik zahteva dostavo te v elektronski obliki po elektronski pošti, ki jo je podal v naročilnici.

III. Tiskane edicije AML

 1. Nova - tednik, izhaja vsak ponedeljek.
 2. Lea - štirinajstdnevnik, izhaja vsakih štirinajst dni, na sredo.
 3. Story - tednik, izhaja vsak četrtek.
 4. Liza - tednik, izhaja vsak četrtek.
 5. Avto magazin - mesečnik, izhaja drugi četrtek v mesecu.
 6. Playboy - mesečnik, izhaja drugi petek v mesecu.
 7. Cosmopolitan - mesečnik, izhaja zadnji četrtek v mesecu.
 8. Elle - mesečnik, izhaja drugi petek v mesecu.
 9. Čarovnija okusa - mesečnik, izhaja vsak četrti četrtek v mesecu.
 10. Moje lepo stanovanje - mesečnik, izhaja vsak drugi petek v mesecu.
 11. Sensa - dvo mesečnik, izide prvi petek vsak drugi mesec.
 12. Jana - tednik, izhaja vsak torek.
 13. Lady - tednik, izhaja vsako sredo.

IV. Naročanje

 1. Fizične ali pravne osebe se na tiskane edicije AML lahko naročijo z izpolnjeno naročilnico na spletni strani www.adriamedia.si/naroci-revijo/, prek elektronske pošte na naslov narocnine@adriamedia.si, na telefonski številki 04/511 64 44 ali z naročilnico oz. pismom poslanim po pošti na naslov AM Ljubljana, d.o.o., Naročnine, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Na isti elektronski ali fizični naslov je naročnik/plačnik dolžan AML sporočiti morebitne spremembe podatkov podanih v naročilnici. Lahko pa spremembe javi tudi po zgoraj navedenem telefonu.
 2. Naročnik začne prejemati naročeno revialno edicijo s prvo tekočo številko, ki izide po po prejemu plačila. Časovno obdobje naročanja (3 mesece, pol leta, leto...) pa pomeni obdobje za katero je plačana naročnina in po izteku katerega se pošlje UPN za podaljšanje naročnine.
 3. Naročniku in plačniku pripadajo vse pravice v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov  Pogodba je sklenjena, ko naročnik oz. plačnik poda naročilo, pri čemer naročniško razmerje nastane šele s plačilom naročnine. Šteje se, da s podajo naročila naročnik oz. plačnik soglaša s temi splošnimi pogoji. Plačnik se zavezuje o veljavnosti teh splošnih pogojev obvestiti tudi naročnika, kadar ne gre za isto osebo.
 4. Plačnik v naročilu izrazi željo, na kateri naslov v Sloveniji želi prejemati naročeno tiskano edicijo in/ali kam položnico (račun). V primeru spremembe naslova je naročnik oz. plačnik dolžan obvestiti AML o spremembi vsaj 3 dni pred dnevom, ko je predviden izid naročene edicije. V primeru, da je sprememba sporočena po tem roku, se bo sporočeni naslov za dostavo uporabil šele za naslednjo izdano tiskano edicijo.
 5. Tiskane edicije je možno naročiti tudi na naslove v tujini, vendar se v tem primeru ceni tiskane edicije prištejejo tudi stroški poštnine za pošiljanje v tujino. V tem primeru dostava na dan izida ni zagotovljena. Edicije na tuje naslove se lahko pošiljajo le po pošti kot tiskovine v obliki navadne pošiljke. Za zamude pri dostavi pošiljk, ki nastanejo po pošti, AML ne prevzema odgovornosti. Reklamacije za izvode, ki jih prejemniki v tem primeru prejmejo z zamudo, se pri obračunu naročnine ne morejo upoštevati.
 6. Popusti pri naročninah se določajo glede na vsakokrat veljavno poslovno politiko podjetja, ki je objavljena na spletni strani www.adriamedia.si.

V. Plačevanje naročnine

 1. Račune plačuje plačnik z Univerzalnim plačilnim nalogom (UPN), poslanim na naslov plačnika. Po prejemu plačila prejme plačnik še potrdilo o plačani naročnini (račun). Rok plačila je 8 dni po izstavitvi UPN. Reklamacije do roka plačila navedenega na posameznem računu sprejema oddelek naročnin na email: narocnine@adriamedia.si  ali na telefonsko številko 01/3000 789 in 01/3000 762.
 2. V primeru neplačila obveznosti v navedenem  plačilnem roku, plačnik prejme nov UPN (opomin). Če plačnik obveznosti še vedno ne poravna, se mu prekine dostava tiskane edicije. Po plačilu UPN-a se mu lahko dostava tiskane edicije ponovno vzpostavi, in sicer od prve naslednje številke po plačilu.
 3. Naročilo naročnine z darilom: v primeru naročnine z darilom AML naročniku najprej pošlje UPN, če v 15-ih dneh od izstavitve UPN za plačilo le ta ni poravnan, naročilo ni več veljavno.
 4. Z iztekom aktualnega naročniškega obdobja prejmete UPN za podaljšanje naročnine. S plačilom UPN si zagotovite nemoteno prejemanje tiskane edicije. V primeru zamude pri plačilu ponudbe za podaljšanje ne moremo zagotoviti nemotenega prejemanja tiskane edicije oz. lahko pride do izpada številk v vmesnem obdobju.

  Dostava izdaje  tiskane edicije se tako prične s prvo izdajo tiskane edicije, ki sledi  plačilu.

VI. Spremembe pogojev

 1. V primeru spremembe pogojev bodo plačniki najmanj 10 dni pred spremembo o tem obveščeni z objavo sprememb na spletni strani www.adriamedia.si ali v tiskanih edicijah AML. Vsakokrat veljavni splošni pogoji so objavljeni na spletni strani www.adriamedia.si . V primeru, da se naročnik oz. plačnik ne strinja s spremenjenimi pogoji, lahko v roku 15 dni od spremembe pogojev odpove naročniško razmerje.
 2. V primeru podražitve se naročnina plačuje po spremenjeni ceni z naslednjim naročniškim obdobjem, če se ta podaljša. Naročnina se obračunava na podlagi vsakokrat veljavnega cenika, ki je objavljen na spletni strani www.adriamedia.si, upoštevajo pa se cene veljavne na dan podaje naročila.

VII. Prenaročanje na počitniški naslov in začasna prekinitev dostave

PRENAROČANJE

 1. Naročniki/plačniki imajo možnost prenaročiti naročene tiskane edicije na svoj počitniški naslov. Fizične osebe to storijo z oddajo zahtevka za prenaročilo z elektronskim sporočilom, po telefonu ali pisno. Pravne osebe zahtevek za prenaročilo oddajo le v pisni obliki (pošti ali po elektronski pošti).
 2. Prenaročilo je možno na kateri koli naslov v Sloveniji kadar koli v letu. Na počitniški naslov v Sloveniji je zagotovljena brezplačna poštna dostava. Prenaročilo ni možno na naslove izven Republike Slovenije.
 3. Prenaročilo začne veljati najkasneje tri delovne dni od dneva oddaje zahtevka za prenaročilo.

ZAČASNA PREKINITEV DOSTAVE

 1. Naročnikom se lahko na njihovo željo začasno prekine dostava tiskanih edicij. Fizične osebe to storijo z oddajo zahtevka za začasno prekinitev dostave na spletni strani, z elektronskim sporočilom, po telefonu, faksu ali po pošti. Pravne osebe lahko zahtevek za začasno prekinitev dostave oddajo le v pisni obliki po pošti ali elektronski pošti.
 2. V zahtevku za začasno prekinitev dostave naročnik navede datum pričetka začasne prekinitve dostave in datum, ko začasna prekinitev dostave preneha veljati. Z naslednjim dnem po izteku prekinitve šteje dostava za aktivirano. S tem začne naročnik ponovno avtomatično prejemati naročeno tiskano edicijo od njene prve izdaje po ponovni aktivaciji. Naročnik po ponovni aktivaciji ne prejme tiskanih edicij, ki so izhajale v obdobju prekinitve dostave, temveč prejema  izvode tiskane edicije, ki izhajajo po ponovni aktivaciji dostave, v preostalem obdobju časa naročniškega razmerja podaljšanem za čas prekinitve dostave.
 3. Začasna prekinitev dostave lahko traja največ 120 dni naenkrat. Prav tako je v enem letu lahko dostava skupno prekinjena za največ 120 dni. Po pretečenem obdobju 120 dni, se začne preostanek revij pošiljati naročniku.

VIII. Podatki o naročniku/plačniku

 1. AML bo osebne podatke naročnika/plačnika uporabljalo za izpolnjevanje naročniškega razmerja. Podatki se uporabljajo in shranjujejo skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Z naročilom naročnik/plačnik dovoljuje, da AML navedene osebne podatke obdeluje v svojih zbirkah ter jih uporablja za statistične obdelave, segmentacijo kupcev, obdelave preteklega nakupnega obnašanja, izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, obveščanje kupcev o morebitnih napakah na izdelkih, pošiljanje ponudb, reklamnega gradiva, revij in vabil na dogodke AML in partnerskih podjetij AML, ter za telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje ter zbiranje naročil. Navedene osebne podatke lahko AML hrani in obdeluje do poteka namembnosti obdelave podatkov oz. do pisnega preklica privolitve naročnika/plačnika. Naročniku/plačniku pripadajo vse pravice skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov .
 2. Evidenca_naročniških razmerij, sklenjenih preko spletnega mesta www.adriamedia.si, se hranijo pri AML zaradi izvršitve in sicer toliko časa, dokler je to potrebno za dosego tega namena. Dostop do teh pogodb imajo pooblaščeni delavci družbe AML in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

IX. Dostava

 1. Strošek poštnine za prejem naročenih izvodov znotraj Slovenije krije AML, tiskane edicije pa dostavlja Pošta Slovenije.
 2. Reklamacije glede dostave sprejema oddelek Naročnin na številki 01/3000 789, 01/3000 762 ali po elektronski pošti narocnine@adriamedia.si.

X. Prekinitev naročniškega razmerja – odpoved tiskane edicije

 1. Prekinitev naročniškega razmerja  mora biti podana v pisni obliki, poslana po pošti ali elektronski pošti, razen v primeru predloge začasne prekinitve dostave.

XI. Končne določbe

 1. Naročnik/plačnik izrecno in nepreklicno dovoljuje AML, da lahko ob kršitvi teh splošnih pogojev pri pristojnih organih in institucijah opravlja poizvedbe in pridobiva podatke o njegovem stalnem in začasnem prebivališču, zaposlitvi, osebnih prejemkih, premičnem in nepremičnem premoženju, če je to potrebno za izvajanje pogodbe oz. zaradi izterjave neporavnanih obveznosti.
 2. Vsakokrat veljavni splošni pogoji veljajo kot sestavni del pogodbe med naročnikom/plačnikom in AML. Naročnikom/plačnikom so na razpolago na spletni strani www.adriamedia.si in na sedežu podjetja AML.
 3. Za vse, kar ni določeno s temi splošnimi pogoji, velja Zakon o varstvu potrošnikov
 4. AML lahko spreminja splošne pogoje skladno s svojo poslovno politiko in veljavno zakonodajo. Ob spremembi splošnih pogojev podjetje naročnika o tem obvesti z objavo v svojih tiskanih ali elektronskih medijih.
 5. Če podjetje ne prejme pisne zahteve za prekinitev naročniškega razmerja v 15 dneh od dneva, ko objavi spremenjene splošne pogoje, se šteje, da naročnik/plačnik s spremembami splošnih pogojev soglaša.

Na spletnih straneh Adria Media Ljubljana uporabljamo piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve, oglasnih sistemov in funkcionalnosti, ki jih brez njih ne bi mogli nuditi.

Z nadaljnjo uporabo spletnih mest soglašate z uporabo piškotkov.
Če piškotkov ne želite, jih lahko onemogočite v nastavitvah

zapri