Splošni pogoji za naročnike (fizične in pravne osebe) tiskanih edicij in nerevijalnih produktov AM Ljubljana, d. o. o.

I. Splošne določbe

 1. Splošni pogoji obravnavajo pravice in obveznosti naročnika ter poslovni odnos med izdajateljem in naročnikom. Naročnika zavezujejo splošni pogoji, ki so veljavni v trenutku oddaje naročila in so objavljeni na spletni strani AML ter dostopni na sedežu AML, Oddelek za naročnine, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.
 2. Izdajatelj tiskanih edicij (revije, revijalne priloge, posebne revijalne izdaje), katere je možno kupiti v prosti prodaji ali se nanje naročiti je AM Ljubljana, d. o. o., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, matična številka: 1319736000 (v nadaljevanju AML).
 3. Na tiskane edicije se lahko naročijo fizične in pravne osebe.
 4. Revije ponujajo različne možnosti sodelovanja bralcev: nagradne križanke, nagradne igre, natečaje, projekte in druge možnosti sodelovanja pri nastajanju posamezne edicije. Pravila nagradnih iger in drugih oblik sodelovanja niso predmet teh splošnih pogojev.

II. Opredelitev pojmov

 1. Tiskana edicija – tedenska, štirinajstdnevna, mesečna ali dvomesečna revija.
 2. Tednik – revija, ki izhaja enkrat tedensko.
 3. Štirinajstdnevnik – revija, ki izhaja vsakih štirinajst dni.
 4. Mesečnik – revija, ki izhaja enkrat na mesec.
 5. Dvomesečnik – revija, ki izhaja vsaka dva meseca
 6. Revialna brezplačna priloga – brezplačna tiskana edicija, priložena reviji.
 7. Plačnik – fizična ali pravna oseba, ki se prek katerega koli prodajnega kanala naroči na eno ali več AML edicij. UPN(Univerzalni plačilni nalog) z zaračunano naročnino plačnik prejema po pošti in jih redno ter v roku plačuje. Če je plačnik hkrati tudi naročnik, naročene edicije prejema na želeni naslov. V primeru, da je plačnik fizična ali pravna oseba, ki sama ne prejema revije, plačuje le UPN za naročnino naročnika revije.
 8. Naročnik – fizična ali pravna oseba, ki prejema časopis na podlagi naročniškega razmerja. Če naročnik ni hkrati tudi plačnik, sam ne prejema UPN za naročnino, temveč UPN za naročnino njemu dostavljenih izvodov prejema in plačuje plačnik.
 9. Naročnina – nadomestilo za prejemanje naročene tiskane edicije na želeni naslov. Cene naročnin so objavljene na spletni strani www.adriamedia.si/naroci-revijo/. Naročnina se zaračunava v začetku obračunskega obdobja za celotno obračunsko obdobje.
 10. Prodajni kanali – naročnik se lahko na tiskane edicije AML naroči prek različnih prodajnih kanalov, in sicer prek interneta, po elektronski pošti, prek telefona, s poslano naročilnico ali s pismom, poslanim po pošti.

III. Tiskane edicije AML

 1. Story - štirinajstdnevnik, izhaja vsak drugi četrtek.
 2. Avto magazin - mesečnik, izhaja drugi četrtek v mesecu.
 3. Playboy - dvomesečnik, izhaja tretji petek, vsak drugi mesec.
 4. Cosmopolitan - mesečnik, izhaja zadnji četrtek v mesecu.
 5. Elle - dvomesečnik, izhaja drugi petek, vsak drugi mesec.
 6. Sensa - dvomesečnik, izide prvi petek vsak drugi mesec.
 7. Aktivni - priloga in samostojna revija, izhaja občasno (naročanje ni možno)

IV. Naročanje

 1. Fizične ali pravne osebe se na tiskane edicije AML lahko naročijo na naslednje načine:
  • z izpolnitvijo e-naročilnice na spletni strani: www.adriamedia.si/naroci-revijo/,
  • po elektronski pošti na e-naslov: narocnine@adriamedia.si,
  • po telefonu na številki: 04 511 64 44,
  • z naročilnico oz. pismom poslanim po pošti na naslov izdajatelja: AM Ljubljana, d.o.o., Naročnine, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana ali
  • na načine neposrednega trženja: z naročilnico preko izdajateljevega terenskega tržnika in po telefonu preko izdajateljevih tržnikov iz klicnega centra.

  Na isti elektronski ali fizični naslov je naročnik/plačnik dolžan AML sporočiti morebitne spremembe podatkov podanih v naročilnici. Lahko pa spremembe javi tudi po zgoraj navedenem telefonu.
 2. Naročnik začne prejemati naročeno revialno edicijo s prvo tekočo številko, ki izide po prejemu plačila. Časovno obdobje naročanja (3 mesece, pol leta, leto...) pa pomeni obdobje za katero je plačana naročnina in po izteku katerega se pošlje UPN za podaljšanje naročnine.
 3. Naročniku in plačniku pripadajo vse pravice v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov. Pogodba, ki jo sklene na podlagi naročila, posredovanega ustno po telefonu, postane pravno zavezujoča najkasneje takrat, ko naročnik po pridobitvi informacij iz 43b. člena ZVPot, plača prvi račun za naročnino, pri čemer se šteje, da je najkasneje takrat tudi sklenjeno naročniško razmerje, katerega sestavni del so tudi ti splošni pogoji. Naročilo, posredovano v pisni obliki, pa začne veljati z dnem, ko izdajatelj, prejme pisno naročilnico pod pogojem, da so bile naročniku pred oddajo naročilnice na voljo informacije iz 43b. člena ZVPot.
 4. Naročnik se s plačilom prvega računa zavezuje, da bo redni plačnik naročene tiskane edicije.
 5. Plačnik v naročilu izrazi željo, na kateri naslov v Sloveniji želi prejemati naročeno tiskano edicijo in/ali kam položnico (račun). V primeru spremembe naslova je naročnik oz. plačnik dolžan obvestiti AML o spremembi vsaj 3 delovne dni pred dnevom, ko je predviden izid naročene edicije. V primeru, da je sprememba sporočena po tem roku, se bo sporočeni naslov za dostavo uporabil šele za naslednjo izdano tiskano edicijo.
 6. Tiskane edicije je možno naročiti tudi na naslove v tujini, vendar se v tem primeru ceni tiskane edicije prištejejo tudi stroški poštnine za pošiljanje v tujino. V tem primeru dostava na dan izida ni zagotovljena. Edicije na tuje naslove se lahko pošiljajo le po pošti kot tiskovine v obliki navadne pošiljke. Za zamude pri dostavi pošiljk, ki nastanejo po pošti, AML ne prevzema odgovornosti. Reklamacije za izvode, ki jih prejemniki v tem primeru prejmejo z zamudo, se pri obračunu naročnine ne morejo upoštevati.
 7. Popusti pri naročninah se določajo glede na vsakokrat veljavno poslovno politiko podjetja, ki je objavljena na spletni strani www.adriamedia.si.

V. Plačevanje naročnine

PLAČILNI POGOJI

 1. Plačnik naroča tiskano edicijo pod cenovnimi pogoji za sklepanje naročniškega razmerja, ki so veljavni v trenutku sklenitve naročniškega razmerja in so navedeni na naslovu www.adriamedia.si ali pod posebej dogovorjenimi pogoji. V slednjem primeru veljajo posebej dogovorjeni pogoji naročniškega razmerja.
 2. Vse cene tiskanih edicij so navedene v evrih (EUR) na izvod in veljajo kot prodajne cene z vključenim 9,5 % DDV. Na edicijah so lahko odtisnjene tudi cene v drugih valutah, vendar je valuta plačila v Sloveniji evro. Cena naročnine je sestavljena iz prodajne cene posameznega izvoda z upoštevanim naročniškim popustom, pri čemer je skupni znesek naročnine na edicijo v obračunanem obdobju odvisen od števila izidov edicije.
 3. Izdajatelj lahko naknadno, torej po sklenitvi naročniškega razmerja, spremeni svojo trženjsko politiko, naročnika pa mora vnaprej obvestiti z objavami: na spletni strani ali v tiskani izdaji ali na računu. Če plačnik v roku 8 dni od obvestila o spremembi trženjske politike izdajatelja ne obvesti (pisno ali preko e-pošte), da ne soglaša s spremembo, se šteje, da spremembi ne nasprotuje in naročniško razmerje se od dneva, ko spremenjena trženjska politika stopi v veljavo, nadaljuje pod pogoji spremenjene trženjske politike. V primeru, da se s spremenjenimi pogoji ne strinja, se smatra, da je naročniško razmerje prekinjeno z dnem uveljavitve spremembe.
 4. Za pravilnost in celovitost podatkov jamči plačnik. V primeru sprememb že posredovanih podatkov je plačnik oz. naročnik dolžan sporočiti spremembe izdajatelju v najkrajšem možnem času, vendar ne kasneje kot v 3 delovnih dneh po nastanku spremembe. Plačnik se zavezuje, da bo do pisnega preklica naročniškega razmerja redni plačnik naročenega časopisa oz. revije.

PLAČILO RAČUNOV

 1. Naročnino plačuje plačnik z Univerzalnim plačilnim nalogom (UPN), poslanim na naslov plačnika. Po prejemu plačila prejme plačnik še potrdilo o plačani naročnini (račun). Rok plačila je 8 dni po izstavitvi UPN. Reklamacije do roka plačila navedenega na posameznem računu sprejema oddelek naročnin na e-naslov: narocnine@adriamedia.si ali na telefonsko številko 01/3000 789 in 01/3000 762.
 2. V primeru neplačila obveznosti v navedenem plačilnem roku, se prejemniku/naročniku prekine dostava tiskane edicije do poravnave zapadle obveznosti. Po plačilu UPN-a se mu lahko dostava tiskane edicije ponovno vzpostavi, in sicer od prve naslednje številke po plačilu.
 3. Naročilo naročnine z darilom: v primeru naročnine z darilom AML naročniku najprej pošlje UPN, če v 15-ih dneh od izstavitve UPN za plačilo le ta ni poravnan, naročilo ni več veljavno.
 4. Z iztekom aktualnega naročniškega obdobja prejmete UPN za podaljšanje naročnine. S plačilom UPN si zagotovite nemoteno prejemanje tiskane edicije. V primeru zamude pri plačilu ponudbe za podaljšanje ne moremo zagotoviti nemotenega prejemanja tiskane edicije oz. lahko pride do izpada številk v vmesnem obdobju. Dostava izdaje tiskane edicije se tako prične s prvo izdajo tiskane edicije, ki sledi plačilu.

VI. Spremembe pogojev

 1. V primeru spremembe pogojev bodo plačniki pred spremembo o tem obveščeni z objavo sprememb na spletni strani www.adriamedia.si ali v tiskanih edicijah AML. Vsakokrat veljavni splošni pogoji so objavljeni na spletni strani www.adriamedia.si. V primeru, da se naročnik oz. plačnik ne strinja s spremenjenimi pogoji, lahko v roku 15 dni od spremembe pogojev odpove naročniško razmerje.

VII. Prenaročanje na počitniški naslov in začasna prekinitev dostave

PRENAROČANJE

 1. Naročniki/plačniki imajo možnost prenaročiti naročene tiskane edicije na svoj počitniški naslov. Fizične osebe to storijo z oddajo zahtevka za prenaročilo z elektronskim sporočilom, po telefonu ali pisno. Pravne osebe zahtevek za prenaročilo oddajo le v pisni obliki (pošti ali po elektronski pošti).
 2. Prenaročilo je možno na kateri koli naslov v Sloveniji kadar koli v letu. Na počitniški naslov v Sloveniji je zagotovljena brezplačna poštna dostava. Prenaročilo ni možno na naslove izven Republike Slovenije.
 3. Prenaročilo začne veljati najkasneje tri delovne dni od dneva oddaje zahtevka za prenaročilo.

ZAČASNA PREKINITEV DOSTAVE

 1. Naročnikom se lahko na njihovo željo začasno prekine dostava tiskanih edicij. Fizične osebe to storijo z oddajo zahtevka za začasno prekinitev dostave na spletni strani, z elektronskim sporočilom, po telefonu, faksu ali po pošti. Pravne osebe lahko zahtevek za začasno prekinitev dostave oddajo le v pisni obliki po pošti ali elektronski pošti.
 2. V zahtevku za začasno prekinitev dostave naročnik navede datum pričetka začasne prekinitve dostave in datum, ko začasna prekinitev dostave preneha veljati. Z naslednjim dnem po izteku prekinitve šteje dostava za aktivirano. S tem začne naročnik ponovno avtomatično prejemati naročeno tiskano edicijo od njene prve izdaje po ponovni aktivaciji. Naročnik po ponovni aktivaciji ne prejme tiskanih edicij, ki so izhajale v obdobju prekinitve dostave, temveč prejema izvode tiskane edicije, ki izhajajo po ponovni aktivaciji dostave, v preostalem obdobju časa naročniškega razmerja podaljšanem za čas prekinitve dostave.
 3. Začasna prekinitev dostave lahko traja največ 120 dni naenkrat. Prav tako je v enem letu lahko dostava skupno prekinjena za največ 120 dni. Po pretečenem obdobju 120 dni, se začne preostanek revij pošiljati naročniku.

VIII. Podatki o naročniku/plačniku

 1. AML bo osebne podatke naročnika/plačnika uporabljal za namene izpolnjevanja naročniškega razmerja. Podatki se uporabljajo in shranjujejo skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Z naročilom naročnik/plačnik dovoljuje, da AML navedene osebne podatke obdeluje v svojih zbirkah ter jih uporablja za statistične obdelave, segmentacijo kupcev, obdelave preteklega nakupnega obnašanja, izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, obveščanje kupcev o morebitnih napakah na izdelkih, pošiljanje ponudb, reklamnega gradiva, revij in vabil na dogodke AML in partnerskih podjetij AML, ter za telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje ter zbiranje naročil. Navedene osebne podatke lahko AML hrani in obdeluje do poteka namembnosti obdelave podatkov oz. do pisnega preklica privolitve naročnika/plačnika. Naročniku/plačniku pripadajo vse pravice skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Posameznik lahko kadarkoli zahteva, da AML trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namene neposrednega trženja. AML je dolžan v 15 dneh po prejemu zahtevka ustrezno preprečiti uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja ter ga v nadaljnjih petih dneh o tem obvestiti. Stroške vseh dejanj v zvezi s tem krije AML.
 2. Evidenca naročniških razmerij, sklenjenih preko spletnega mesta www.adriamedia.si, se hranijo pri AML zaradi izvršitve in sicer toliko časa, dokler je to potrebno za dosego tega namena. Dostop do teh pogodb imajo pooblaščeni delavci družbe AML in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 3. AML lahko osebne podatke posreduje tretjim osebam, ki za AML opravljajo aktivnosti opredeljene v prejšnjih odstavkih, zlasti prvem odstavku tega člena. V takšnih primerih AML upošteva določbe Zakona o varstvu osebnih podatkov.

IX. Dostava in reklamacije

 1. Strošek dostave za prejem naročenih izvodov znotraj Slovenije krije AML.
 2. Reklamacije glede dostave in/ali naročila in/ali morebitne stvarne napake sprejema oddelek Naročnin na številki 01 3000 789, 01 3000 762 ali na e-naslov narocnine@adriamedia.si. Naročnik je dolžan sporočiti reklamacijo glede dostave (kar vključuje tudi morebitno odsotnost dostave) časopisa ali v zvezi z naročnino v najkrajšem možnem času. Izdajatelj bo dostavil nadomestni izvod, če je reklamacija upravičena, v najkrajšem možnem času, razen če ni izrecno dogovorjeno drugače.
 3. AML bo na prejeto reklamacijo odgovoril najkasneje v roku 5 delovnih dni.

X. Prenehanje naročniškega razmerja – odstop in odpoved pogodbe

ODSTOP OD POGODBE

 1. V primeru naročila tiskanih edicij na daljavo ima naročnik v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov pravico, da v 14 dneh od prejema prvega izvoda časopisa brez navedbe vzroka izdajatelja obvesti, da odstopa od pogodbe in z vračilom časopisov od izdajatelja zahteva vračilo vseh opravljenih plačil.

PRAVICA DO ODSTOPA OD POGODBE IN UČINKI ODSTOPA OD POGODBE

 1. Potrošnik ima pravico, da brez navedbe razlogov v 14 dneh odstopi od te pogodbe. Odstopni rok začne teči z dnem prejema prvega izvoda naročene edicije. Odstopni rok poteče v 14 dneh od dne prejema prvega izvoda časopisa. Za uveljavitev pravice do odstopa mora potrošnik o svoji odločitvi o odstopu od te pogodbe obvestiti AML z nedvoumno pisno izjavo, iz katere jasno izhaja, da odstopa od pogodbe na naslov: AM Ljubljana d.o.o., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na e-naslov narocnine@adriamedia.si. V ta namen lahko potrošnik neobvezno uporabi odstopni obrazec. Da bi se rok za odstop od pogodbe upošteval, zadošča, da je obvestilo v zvezi z uveljavljanjem pravice potrošnika do odstopa od pogodbe poslano pred iztekom odstopnega roka. Šteje se, da je obvestilo o odstopu podano pravočasno, če ga naročnik izdajatelju pošlje v roku 14 dni od prejema prvega izvoda časopisa.
 2. Če potrošnik odstopi od pogodbe, mu AML brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva prejetja obvestila o odstopu od pogodbe povrne vsa prejeta plačila, vključno s stroški dostave (razen dodatnih stroškov zaradi izbire vrste dostave, ki ni cenovno najugodnejša ponujena standardna oblika dostave s strani podjetja). Tako povračilo AML izvede z enakim plačilnim sredstvom, kakor je bilo uporabljeno pri izvedbi prvotne transakcije, na plačnikov osebni ali poslovni račun, razen če je izrecno dogovorjeno drugače. Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od pogodbe, je neposreden strošek vračila blaga. AML lahko zadrži plačilo, dokler ne prejme vrnjenega blaga ali dokler potrošnik ne pošlje dokaza, da je blago poslal nazaj, odvisno od tega, kateri dogodek se zgodi prej. Naročnik prejete izvode edicij vrne izdajatelju na naslov AM Ljubljana d.o.o., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, brez nepotrebnega odlašanja oziroma najpozneje v 14 dneh od dneva, ko je potrošnik obvestil AML o odstopu od pogodbe, in sicer na običajen način po pošti. Rok se upošteva, če potrošnik blago pošlje nazaj pred iztekom 14-dnevnega roka. Neposredne stroške vračila blaga nosi potrošnik. Če potrošnik zahteva, da se dobava digitalnih edicij, ki se ne dostavijo na otipljivem nosilcu podatkov, začne v odstopnem roku, hkrati pa se strinja, da s podanim soglasjem za začetek opravljanja storitev izgubi pravico do odstopa od pogodbe, mora AML-ju plačati znesek, ki je sorazmeren s storitvami, opravljenimi do trenutka, ko je AML obvestil o odstopu od pogodbe, glede na celotni obseg pogodbe.

PRENEHANJE NAROČNIŠKEGA RAZMERJA ZARADI ODPOVEDI

 1. Prekinitev naročniškega razmerja mora biti podana v pisni obliki, poslana po pošti ali elektronski pošti, razen v primeru predloge začasne prekinitve dostave.
 2. Prenehanje naročniškega razmerja sklenjenega za nedoločen čas oz. odpoved tiskane edicije mora biti podana v pisni obliki, poslana po pošti na naslov AM Ljubljana d.o.o., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na e-naslov narocnine@adriamedia.si. Zaradi spremljanja razlogov odpovedi in želje po ohranjanju kakovosti storitev za naročnike, prosimo za navedbo razloga odpovedi. Pisne odpovedi, prejete najkasneje do 25. v mesecu, začnejo veljati s prvim dnem naslednjega meseca ali na izbrani dan v naslednjem mesecu. Odpovedi, prejete po 25. v mesecu, se obravnavajo kot prejete v naslednjem mesecu.

XI. Končne določbe

 1. Naročnik/plačnik izrecno in nepreklicno dovoljuje AML, da lahko ob kršitvi teh splošnih pogojev pri pristojnih organih in institucijah opravlja poizvedbe in pridobiva podatke o njegovem stalnem in začasnem prebivališču, zaposlitvi, osebnih prejemkih, premičnem in nepremičnem premoženju, če je to potrebno za izvajanje pogodbe oz. zaradi izterjave neporavnanih obveznosti.
 2. Vsakokratni veljavni splošni pogoji veljajo kot sestavni del pogodbe med naročnikom/plačnikom in AML. Naročnikom/plačnikom so na razpolago na spletni strani www.adriamedia.si in na sedežu podjetja AML.
 3. Za vse, kar ni določeno s temi splošnimi pogoji, velja Zakon o varstvu potrošnikov
 4. AML lahko spreminja splošne pogoje skladno s svojo poslovno politiko in veljavno zakonodajo. Ob spremembi splošnih pogojev AML naročnika o tem obvesti z objavo v svojih tiskanih ali elektronskih medijih.
 5. Če AML ne prejme pisne zahteve za prekinitev naročniškega razmerja v 15 dneh od dneva, ko objavi spremenjene splošne pogoje, se šteje, da naročnik/plačnik s spremembami splošnih pogojev soglaša in da spremenjeni pogoji veljajo od uveljavitve spremembe dalje.
 6. Splošni pogoji začnejo veljati dne 1. 7. 2017. Z dnem uveljavitve teh splošnih pogojev, prenehajo veljati vsi dosedanji splošni pogoji.
 7. Stranke naročniškega razmerja si bodo prizadevale vse morebitne spore reševati po mirni poti, če pa to ne bo možno, se dogovorijo za uporabo slovenskega prava in pristojnost sodišča, kot določeno v veljavni zakonodaji.