Splošni pogoji za e-poštne sezname

Veljajo za:

spletna mesta na domenah oz. njihovih poddomenah:

(v nadaljevanju spletna stran)


SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(1) Poštne sezname posameznih spletnih strani (v nadaljevanju seznam) ureja in upravlja AM Ljubljana, d. o. o., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju pošiljatelj).

(2) Pošiljatelj upravlja sezname skladno z zakonskimi določili: “Zakonom o elektronski komunikacijah ZEKom-UPB1”, »Zakonom o varstvu osebnih podatkov ZVOP-1« in z “Zakonom o varstvu potrošnikov ZVPot-UPB2” (v nadaljevanju zakonska določila).


POGOJI SODELOVANJA, PRIJAVA NA SEZNAM

2. člen

(1) Uporabnik (v nadaljevanju naročnik) se na seznam prijavi tako, da na spletni strani v obrazec z naslovom ”E-zin prijava” vpiše svoj elektronski naslov.

(2) Naročnik se z vpisom na seznam strinja s temi pogoji in soglaša z zakonskimi določili. Obrazec za vpis vsebuje potrditveno polje (kljukico).

(3) Vpis na seznam je brezplačen. Pošiljatelj vpisa, prejemanja sporočil in upravljanje seznama naročnikom ne zaračunava.

(4) Za vpis na seznam zadostuje zgolj podatek o e-poštnem naslovu naročnika.

(5) Naročnik se lahko na seznam prijavi tudi preko drugih obrazcev, ki primarno niso namenjeni prijavi na sezname in imajo lahko poljuben naslov (npr. prijava na nagradno igro, ankete, ipd.), če tak obrazec prijavo omogoča v sklopu svoje funkcionalnosti in če naročnik preko potrditvenega polja (kljukice) eksplicitno izrazi, da se želi naročiti na seznam.


POGOJI POŠILJANJA SPOROČIL

3. člen

(1) Pošiljatelj praviloma na seznam pošlje eno sporočilo na teden. Frekvenca pošiljanja se lahko brez predhodne najave tudi spreminja.

(2) Vsebina sporočila je sorodna vsebini spletne strani, ki ji seznam pripada.

(3) Sporočilo lahko vsebuje tudi promocijske vsebine.

(4) Seznam ima lahko prikrit naslov prejemnika.


UPRAVLJANJE OSEBNIH PODATKOV

4. člen

(1) Pošiljatelj shranjuje podatke prijavljenih skladno z zakonskimi določili.

(2) Pošiljatelj v bazi shranjuje le podatek o elektronski pošti naročnika, datumu prijave in viru prijave (razlog). Pošiljatelj ne upravlja in ne razpolaga z drugimi podatki o naročniku.

(3) Pošiljatelj podatkov o naročnikih ne deli ali posreduje tretjim osebam, razen v primerih zbiranja prijav na način, ki je določen v 5. točki 2. člena, kjer je način posredovanja podatkov eksplicitno določen z dodatnimi pogoji sodelovanja.


ODJAVA S SEZNAMA - SPLOŠNO

5. člen

(1) Priporočeno je, da odjavo s seznama naročnik opravi s postopkom opisanim v 6. členu.

(2) Na izrecno zahtevo naročnika, ki jo posreduje na elektronski naslov “ezin+odjava@adriadigital.si” bo odjavo v imenu naročnika opravil pošiljatelj. Naročnik mora v tem primeru navesti naslov elektronske pošte na katerega je prispelo sporočilo. V kolikor naročnik sporoči naslov, ki ni v bazi naročnika, ga bo naročnik o tem opozoril in pozval, da posreduje primer prejetega sporočila v celoti.

(3) Z odjavo s seznama je naročnik dokončno izbrisan iz baze pošiljatelja. Pošiljatelj od tega trenutka dalje ne poseduje nikakršnih informacij o naročniku (zgodovina prijav, datum odjave, razlog prvotne uvrstitve na seznam ipd.).

(4) V kolikor je naročnik prijavljen na več seznamov spletnih strani pošiljatelja, mora odjavo opraviti za vsako spletno stran posebej.


ODJAVA S SEZNAMA - POSTOPEK

6. člen

(1) Naročnik se iz seznama odjavi tako, da obišče spletni naslov, ki je določen za odjavo iz seznama.

(2) Naslovi za odjavo se generirajo samodejno. Za vsakega naročnika na vsakem seznamu je določen unikaten naslov za odjavo.

(3) Naslov za odjavo je naročniku dostopen na koncu vsakega sporočila.

(4) Odjava s seznama, v kolikor je postopek na naslovu za odjavo uspešno zaključen, je takojšnja in dokončna. V primeru pisnega poziva s strani naročnika, bo pošiljatelj v imenu naročnika opravil odjavo v roku 30 dni od prejema poziva.

(5) V kolikor uporabnik nima dostopa do spleta, lahko uporabi postopek odjave, kot je opisan v 2. točki 5. člena.


SLEDENJE

7. člen

(1) Pošiljatelj lahko v sporočilo vgradi mehanizme, ki omogočajo zbiranje podatkov o uspešnosti dostave sporočila in aktivnosti prejemnikov sporočila.

(2) Zbrana statistika je anonimna, kar pomeni, da se zbira le časovna in kumulativna komponenta sledenja, ne pa tudi podatki, ki bi lahko bili uporabljeni za določanje individualnih metrik (kot so: ID sporočila, IP naslov prejemnika ipd.).

(3) Pošiljatelj lahko zbrano metriko posreduje tudi tretjim osebam.


PROMOCIJSKI SEZNAM “EPP”, POSEBNE DOLOČBE

8. člen

(1) Uporabnik se lahko prijavi tudi na seznam za promocijska sporočila "EPP", in sicer tako, da na spletni strani v obrazec z naslovom "E-zin prijava" vpiše svoj elektronski naslov in aktivno potrdi (s kljukico v potrditvenem polju), da dovoljuje uporabo svojega elektronskega naslova za občasno prejemanje promocijskih sporočil in aktualnih novosti.

(2) Promocijsko sporočilo seznama “EPP” v nogi sporočila vsebuje podatek o naročniku oglasnega sporočila, o pošiljatelju (pošiljatelj) ter URL naslov za odjavo s seznama.

(3) Za seznam “EPP” veljajo enaka določila, kot za sezname spletnih strani.


KONČNE IN PREHODNE DOLOČBE

9. člen

(1) Pošiljatelj ne prevzema nobene odgovornosti za nespoštovanje pogojev naročnikov. Prav tako ne prevzema odgovornosti za kakršnekoli posledice nastale kot rezultat nespoštovanja teh pravil.

(2) Pošiljatelj si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev, če tako zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti.

(3) Spremembe in novostih bo pošiljatelj objavljal na tem spletnem naslovu. Povezava do tega spletnega naslova je na voljo na obrazcih za prijavo na seznam.


Vprašanja o zaupnosti in uporabi vaših osebnih podatkov oziroma željo po dodatnih informacijah v zvezi s seznami pišite na naslov: ezin+info@adriadigital.si.

AM Ljubljana, d. o. o.

Velja od 27. 6. 2018